Back to top

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

ESHOP DAC 1904

 

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy pokiaľ ide objednávanie tovaru z webovej stránky shop.dac1904.sk, uzatvorenej medzi DS OPERATOR, a.s., so sídlom Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, IČO: 50 868 683, IČ DPH: SK2120509094, zapísanej v OR SR Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10712/T, ako Predávajúcim na strane jednej (DS OPERATOR alebo Predávajúci) a Kupújúcim na strane druhej (Kupujúci).

 

Zmluva medzi DS OPERATOR a Kupujúcim vznikne objednaním tovaru Kupujúcim na strane jednej a dodaním objednaného tovaru Predávajúcim alebo prijatím objednávky zo strany DS OPERATOR na strane druhej. Ak DS OPERATOR nereaguje do desiatich dní, bude objednávka zamietnutá. Minimálna hodnota objednávky predstavuje 10,00 EUR.

 

 1. VYMEDZENIE POJMOV

 

 • Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

 

 • Spotrebiteľom je fyzická osoba ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

 • Podnikateľom sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené v týchto VOP pre podnikateľov. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších právnych predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou uzavretou medzi Predávajúcim a Kupujúcim, má prednosť text zmluvy.

 

 • Predávajúcim je spoločnosť DS OPERATOR, a.s. so sídlom Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda

 

 • ESHOP DAC 1904 je internetový obchod, fakturačné údaje sú nasl.:

 

DS OPERATOR, a.s.

so sídlom Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, Slovakia

IČO.: 50 868 683

DIČ: 2120509094

IČ DPH: SK2120509094

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registry Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10712/T

 

Bankové údaje:

Príjemca: DS OPERATOR, a.s.

Adresa: Śtúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda

 

Číslo účtu: 2942061957/1100

Bank: Tatra Banka, a.s.

Adresa banky: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovak Republic

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK03 1100 0000 0029 4206 1957

 

 

 • Tovarom sú produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu ESHOP DAC 1904.

 

 

 

 

 1. OBJEDNÁVANIE TOVARU

 

Kupujúci si môže objednať akýkoľvek Tovar z ponuky internetového obchodu ESHOP DAC 1904.

 

Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode. Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mail s informáciou o zaevidovaní objednávky do systému. Pracovníci predávajúceho môžu kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne aj telefonicky, či e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.

Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť poskytnutých údajov.

 

Každá objednávka musí obsahovať:

 • Meno a priezvisko Kupujúceho,

 • Poštovú adresu pre doručenie tovaru,

 • Telefonické číslo a e-mail,

 • Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru,

Počet kusov z každej položky tovaru,

 • Dátum vystavenia objednávky,

 • Spôsob úhrady za tovar,

 • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru.

 

Objednávka právnických osôb musí obsahovať:

 • Názov spoločnosti,

 • Sídlo spoločnosti,

 • IČO,

 • DIČ a IČ DPH,

 • Kontaktná osoba, telefónne číslo, e-mail adresu,

 • Fakturačná adresa (ak je iná, ako doručovacia adresa),

 • Objednávací kód alebo presný názov tovaru,

 • Počet kusov z každej položky tovaru,

 • Dátum vystavenia objednávky,

 • Spôsob úhrady za tovar,

 • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru.

 

 1. CENY

 

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzv. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod. ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.

 

Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

 

 1. PLATOBNÉ PODMIENKY

 

Predávajúci akceptuje platbu za tovar na shop.dac1904.sk jedným z nasledujúcich spôsobov:

 

 • na dobierku pri doručení tovaru kuriérom,

 • cez CardPay, Diners Club, VISA alebo MasterCard.

 

V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.

 

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode ESHOP DAC 1904.

 

Koncové ceny pri jednotlivých položkách sú uvádzané v EUR a zahŕňajú DPH.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo kontaktovať kupujúceho v prípade, že objednaný tovar nemá na sklade a z technických alebo iných dôvodov nebola informácia zverejnená.

 

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

 

Informácie, ktoré kupujúci predávajúcemu poskytne prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

 

 1. DODACIE PODMIENKY

 

Objednaný tovar bude odoslaný Kupujúcemu kuriérom.

Tovar bude odoslaný v rámci týchto lehôt:

 • V rámci Slovenska do 14 dní,

 • V rámci Európy do 21 dní,

 • Mimo Európy do 21 dní.

V prípade, že nebude predávajúci schopný odoslať tovar v uvedených lehotách, jeho pracovníci budú kontaktovať kupujúceho e-mailom príp. telefonicky a oznámia mu termín odoslania, resp. ponúknu adekvátny alternatívny tovar ako náhradu za objednaný.

Za poštovné a balné objednaného tovaru predávajúci účtuje náklady vo výške:

Náklady za kuriéra v rámci Slovenska:

  1. Balík do 5 kg 4 €

  2. Dobierka 1 €

 

  1. Pri platbe cez CardPay (Diners Club, VISA alebo MasterCard)

Balík do 5 kg: 4 €

 

Náklady za kuriéra v rámci Maďarska

 1. Balík do 5 kg: 7 €

Náklady za kuriéra v rámci Českej Republiky, Rakúska, Slovinska, Rumunska, Chorvátska, Talianska

 1. Balík do 1 kg: 13,00 €

 2. Balík do 3 kg: 21,00 €

 3. Balík do 5 kg: 24 €

 

 1. GARANCIA

 

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba (24 mesiacov) pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak

Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u DS OPERATOR.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, a pod.

Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR a Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • odovzdaním opraveného tovaru,

 • výmenou tovaru,

 • vrátením kúpnej ceny tovaru,

 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

 • písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

Bližšie podmineky reklamačného konania sú obsiahnuté v Reklamačnom poriadku ESHOP DAC 1904.

 

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (VRÁTENIE TOVARU)

 

Spotrebiteľ

 

V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa

 • prevzatia tovaru alebo

 • od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby,

pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný formulár o vrátení o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

 

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy vyplnením a odoslaním formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorá je k dispozícii na webovej stránke ESHOP DAC 1904, a potvrdený písomne bez zbytočného odkladu s DS OPERATOR. Spotrebiteľ taktiež môže odstúpiť od zmluvy zaslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy poštou alebo faxom, e-mailom.

 

V prípade odstúpenia od zmluvy, spotrebiteľ je povinný vrátiť do DS OPERATOR tovar dodaný s DS OPERATOR, a to na vlastné náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

 

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

 

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame doručiť na adresu DS OPERATOR spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu.

 

Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru spôsobenú manipuláciou tovaru v rozpore s povahou a vlastnostiam tovaru.

 

DS OPERATOR zaväzuje, že peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené rovnakými prostriedkami, aké boli použité na zaplatenie tovaru najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

 

Podnikateľ

 

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

 

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom (ako spotrebiteľovi, tak podnikateľovi) vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením občianskeho preukazu kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle zákona 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov).

 

Z dôvodu ochrany práv kupujúceho, ak je kupujúcim právnická osoba a bude požadovať vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu priamo na predajni, bude príslušná čiastka vyplatená iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu, t.j. štatutárnemu orgánu alebo osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou.

 

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1. Prevádzkovateľom webového sídla shop.dac1904.sk je obchodná spoločnosť DS OPERATOR, a.s., so sídlom Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, IČO: 50 868 683, ktorý sám alebo spolu s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Ďalšie kontaktné údaje prevádzkovateľa pre účely ochrany osobných údajov sú: oou [at] dsoperator.sk

2. Dotknutou osobou pre účely týchto VOP je fyzická osoba, t.j. Kupujúci, ktorý vyhotovuje Objednávku alebo sa registruje na webovom sídle.

3. Všeobecne záväznými právnymi predpismi pre účely tohto článku VOP sa rozumejú zákonné, podzákonné a medzinárodné právne normy majúce všeobecnú záväznosť pre Slovenskú republiku, najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

4. Kupujúci pri vyhotovení Objednávky alebo pri registrácii na webovom sídle poskytuje Predávajúcemu svoje osobné údaje, ako: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, resp. adresu doručenia/alebo fakturačnou adresou, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Kupujúci, ktorý je právnickou osobou alebo živnostníkom, poskytuje Predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, resp. adresu doručenia, ak sa adresa jeho sídla nezhoduje s dodacou adresou a/alebo fakturačnou adresou, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

5. Účelom spracúvania osobných údajov je

a/ plnenie zmluvy, ktorej zmluvnými stranami sú prevádzkovateľ a dotknutá osoba (ďalej len: „zmluva“), t.j. spracovanie Objednávok, informovanie o stave Objednávok, vyhotovenie faktúr, vedenie účtovných a iných dokladov spojených s vybavením Objednávky. Pre tieto účely sú spracúvané nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu/doručenia, telefónne číslo, e-mailová adresa. Právny základ spracúvania osobných údajov vo vzťahu k účelu spracúvania podľa tohto písmena je nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov za účelom plnenia zmluvy;

b/ zasielanie ponúk tovarov a služieb poskytovaných Prevádzkovateľom alebo jeho obchodnými partnermi, zasielanie ďalších informácií dotknutej osobe, vykonávanie marketingových prieskumov a obdobné marketingové účely. Pre tieto účely sú spracúvané nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu/doručenia, telefonický a emailový kontakt. Právny základ spracúvania osobných údajov vo vzťahu k účelu spracúvania podľa tohto bodu je súhlas dotknutej osoby. Spracúvanie osobných údajov na daný účel sa neuskutoční, ak dotknutá osoba súhlas so spracovaním jeho osobných údajov pre tieto účely neudelila.

6. Osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom za účelom plnenia zmluvy sú spracúvané do troch mesiacov od splnenia zmluvy. Osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom na marketingové účely sú spracúvané do odvolania súhlasu dotknutej osoby.

7. Údaje v prípade registrácie môže Kupujúci zmeniť na webovom sídle shop.dac1904.sk po jeho prihlásení sa k svojmu účtu.

8. Predávajúci dáva na vedomie Kupujúcemu, že práva Kupujúceho ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú nasledovné:

a/ požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom spracúvaných o jeho osobe,

b/požadovať opravu osobných údajov spracúvaných o jeho osobe, ak sú nesprávne,

c/ na vymazanie osobných údajov spracúvaných o jeho osobe prevádzkovateľom, ak je daný niektorý z Podmienok uplatnenia tohto práva podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,

d/ požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov ak je daný niektorý z Podmienok uplatnenia tohto práva podľa všeobecne záväzných právnych predpisov; počas obmedzenia spracúvania je prevádzkovateľ oprávnený len uchovávať tieto osobné údaje resp. spracúvať len pre obmedzené účely vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov,

e/ vyžiadať osobné údaje spracúvané o jeho osobe, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, ak sú spracúvané automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ďalej má právo za tých istých podmienok a v rovnakom rozsahu požadovať poskytnutie týchto údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, pokiaľ je prenos údajov technicky možný,

f/ kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov vo vzťahu k údajom, ktoré sú spracúvané len na základe jeho súhlasu,

g/ podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na príslušnom orgáne verejnej moci.

 

 1. PRÁVA OCHRANNÝCH ZNÁMOK

 

Všetky logá, fotografie a ďalšie obrázky na webovej stránke a/alebo v on-line katalógu sú chránené právom ochranných známok a/alebo autorským právom. Akékoľvek použitie bez súhlasu DS OPERATOR, najmä neoprávnené sťahovanie obrázok, je zakázané a bude trestne stíhané podľa občianskeho a /alebo trestného práva.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.12.2018.